Khi thực hiện chương trình giảm giá, bán hàng có khuyến mại, tặng hàng mẫu dùng thử... Doanh nghiệp phải hiện hiện đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương

I. Tổng quan về việc thực hiện đăng ký hàng khuyến mại giảm giá:

- Thực hiện theo quy định tại nghị định 81/2018/NĐ-CP (Ban hành: 22 tháng 05 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 15/07/2018)

- Tùy vào từng chương trình khuyến mại cụ thể mà thực hiện các thủ tục hành chính khác nhau:

II. Thủ tục và hồ sơ thông báo đăng ký chương trình khuyến mại

1. Thủ tục thông báo chương trình khuyến mại với Sở Công Thương:

Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP nêu trên.

* Hồ sơ thông báo:

- Mẫu Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

- Số lượng: 10 bộ

* Cách thức gửi hồ sơ thông báo: lựa chọn 1 trong 4 cách sau:

- Thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại.

- Thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại.

- Thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố.

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

* Thời hạn gửi hồ sơ:

Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

* Các lưu ý:

a) Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại:

- Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

- Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến. Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP

b) Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã được thông báo đến Sở Công Thương trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại. Hồ sơ thông báo gồm 01 văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. (Gửi theo 1 trong 4 cách như khi gửi lần đầu (lần thông báo))

- Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

eHoaDon Online mời các bạn tham khảo thêm: Cách xuất hóa đơn hàng khuyến mại

2. Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương

Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

- Với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nêu trên bao gồm:

+ Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

* Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

+ 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

+ 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng

+ 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

* Cách gửi hồ sơ:

Được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

+ Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

+ Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

+ Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền quy định sẽ xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

=> Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.

* Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã được xác nhận đăng ký trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã đăng ký.

Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung bao gồm 01 văn bản thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. (Gửi theo 1 trong 3 cách như khi gửi lần đầu (lần thông báo))

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Lưu ý: Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

eHoaDon Online mời các bạn tham khảo thêm: Cách hạch toán giảm giá hàng bán

III. Mẫu biểu hồ sơ thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại:

1. Hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại với Sở Công Thương

1.1. Mẫu Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

1.2. Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương
2.1. Mẫu đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

2.2. Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

3. Mẫu thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Chúc bạn đạt nhiều thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ eHoaDon Online và hệ sinh thái BizStore.

0918 501 776