Quyết định phát hành hóa đơn

Người đại diện pháp luật của đơn vị ra quyết định về việc sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử.

Thông báo phát hành

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn nói chung và hóa điện tử nói riêng, chúng ta phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.

Quản lý mẫu hóa đơn đã đăng ký

eHoaDon Online hướng dẫn bạn tìm kiếm mẫu hóa đơn cũng như quản lý danh sách mẫu hóa đơn

0918 501 776