Hỏi:

Sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận” sẽ có thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”.

eHoaDon Online trả lời:

Nguyên nhân: do người nộp thuế (NNT) chưa đăng ký tờ khai phải nộp.
Khắc phục: NNT vào chức năng Tài khoản —> Đăng ký tờ khai thực hiện đăng ký tờ khai mà Doanh nghiệp phải nộp sau đó vào chức năng nộp tờ khai thực hiện lại. - Xem bài viết hướng dẫn ở đây.

0918 501 776