Hỏi:

Do đâu gặp cảnh báo: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung.

Khi gặp cảnh báo này thì nguyên nhân do đâu và phải làm sao?

eHoaDon Online trả lời:

Cảnh báo này xuất hiện khi Người Nộp Thuế đã nộp tờ khai thuế qua mạng đúng thời hạn (trước ngày 20 nếu khai theo tháng, trước ngày 30 nếu khai theo quý) nhưng lại nộp tờ khai sau khi quá thời hạn thêm 1 lần nữa. Vì thế để điều chỉnh số liệu Người Nộp Thuế vui lòng kê khai bổ sung

0918 501 776