Hỏi:

Do đâu Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử? Làm sao khắc phục?

eHoaDon Online trả lời:

Nguyên nhân: Do chưa cài đặt môi trường java cho trình duyệt.

Khắc phục:  Hãy cài đặt môi trường java -> Vui lòng tham khảo tại link này về những lỗi lên quan đến lỗi do chưa cài mội trường Java cho trình duyệt và cách cài đặt Java.

0918 501 776