Để tiện cho việc theo dõi, eHoaDon Online đã tổng hợp và cập nhật Lịch kế toán 2023 với đầy đủ hạn nộp tờ khai thuế, bảo hiểm và báo cáo về lao động tới tất cả các doanh nghiệp.

Chi tiết Lịch kế toán 2023

Thời gian

Công việc phải làm

 Căn cứ pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 1

Trước ngày 03/1

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 12/2022

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 05/1

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2022

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Trước ngày 10/1

Trước ngày này:

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2022

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

- Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

- Báo cáo y tế lao động năm 2022

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

Trước ngày 15/1

Trước ngày này:

- Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2022

Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

- Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở năm 2022

Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

27/1

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2022

 

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/1

- Nộp thuế môn bài năm 2023

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

- Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

- Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN Quý IV/2022

- Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC

- Công văn 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc triển khai, vận hành chứng từ điện tử

31/1

- Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022

- Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 01/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Tháng 2

Trước ngày 03/2

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/2

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

28/2

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 02/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 3

Trước ngày 03/3

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/3

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/3

- Nộp báo cáo tài chính năm 2022

Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC

- Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 3/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG

4

Trước ngày 03/4

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 3/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/4

- Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/4

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 4/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 5

Trước ngày 03/5

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 4/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

04/5

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2023

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

- Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023

- Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

20/5

- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

31/5

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 5/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

 

THÁNG 6

Trước ngày 03/6

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 5/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước 05/6

Báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm 2023

- Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

- Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

20/6

- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/6

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 6/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 7

Trước ngày 03/7

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 6/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 05/7

Trước ngày này:

- Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

- Báo cáo y tế lao động 6 tháng đầu năm 2023

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2023

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Trước ngày 10/7

Trước ngày này:

Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

20/7

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

31/7

- Nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2023

- Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

- Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023

- Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

- Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 7/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 8

Trước ngày 03/8

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 7/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

21/8

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

31/8

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 8/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 9

Trước ngày 03/9

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 8/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/9

- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/9

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 9/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 10

Trước ngày 03/10

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 9/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/10

- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/10

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

31/10

- Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023

- Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 10/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 11

Trước ngày 03/11

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 10/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/11

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/11

Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BCA

30/11

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 11/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 12

Trước ngày 03/12

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 11/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 05/12

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình thay đổi lao động năm 2023

- Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

- Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

15/12

Nộp hồ sơ khai thuế khoán năm 2024

Điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

20/12

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Trước ngày 31/12

Trước ngày này:

Báo cáo công tác kiểm định an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường tại cơ sở năm 2023

Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

31/12

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 12/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

 
 
Theo Luatvietnam

Nội dung liên quan

Kế toán chỉ còn là chuyện nhỏ: Dễ dàng hơn, hiệu quả hơn khi có Bee Accounting
Kế toán chỉ còn là chuyện nhỏ: Dễ dàng hơn, hiệu quả hơn khi có Bee Accounting

Doanh chủ và người phụ trách kế toán không còn phải lo lắng và đau đầu với những nghiệp vụ liên quan đến kế toán nữa khi đã có trong tay giải pháp hữu hiệu và dễ dùng từ Bee Accounting

Danh bạ công cụ dành cho dân Kế Toán và Văn Phòng
Danh bạ công cụ dành cho dân Kế Toán và Văn Phòng

eHoaDon Online chia sẻ danh bạ các công cụ mà dân kế toán và văn phòng cần gối đầu

Phát hành hóa đơn điện tử từ ngay hệ thống phần mềm kế toán Bee Accounting
Phát hành hóa đơn điện tử từ ngay hệ thống phần mềm kế toán Bee Accounting

Bee Accounting là một trong số những phần mềm tích hợp với hệ thống phát hành hóa đơn điện tử eHoaDon Online. Việc phát hành hóa đơn trở nên dễ dàng và vô cùng tiện dụng khi đã thực kết kết nối API với hệ thống của cung cấp giải pháp eHoaDon Online

Tiện lợi cùng Bee Accounting với nghiệp vụ Mua hàng & Bán hàng
Tiện lợi cùng Bee Accounting với nghiệp vụ Mua hàng & Bán hàng

Với Bee Accounting bạn không cần thực hiện nhiều thao tác cũng như không phải xử lý quá nhiều nghiệp vụ phức tạp liên quan đến kế toán; thay vào đó hầu như chúng ta chỉ cần tập trung vào nghiệp vụ mua hàng và bán hàng mà thôi. Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ 2 nghiệp vụ này đến quý bạn.

0918 501 776