Cách xử lý khi gặp báo lỗi chỉ tiêu số 22 trong chương trình htkk khi làm tờ khai GTGT

Chương trình htkk báo lỗi ở chỉ tiêu số 22 khi làm tờ khai GTGT quý 1 và cách khắc phục

0918 501 776