Trong thực tế một hóa đơn đã được lập không thể tránh khỏi những sai sót, trong trường hợp này chúng ta có thể xử lý bằng cách thay thế, điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn. Trong phạm vi bài này eHoaDon Online sẽ hướng dẫn bạn cách thay thế hóa đơn điện tử.

Tại menu chức năng “Xử lý hóa đơn” -> Click chọn “Hóa đơn thay thế”, eHoaDon Onlinesẽ Chuyển sang màn hình “Danh sách hóa đơn thay thế”. Màn hình cung cấp các chức năng

Chức năng Tìm kiếm:

- Tìm kiếm theo “Mẫu số”

- Theo “Ký hiệu”

- Theo “Từ ngày HD – Đến ngày HD”

- Theo “tên KH , số HD”

- Theo “Mã số thuế, mã KH”

Chức năng quản lý danh sách hóa đơn thay thế 

- Màn hình hiển thị toàn bộ hóa đơn bị thay thế, thay thế có trong hệ thống:

- Xem chi tiết hóa đơn bị thay thế -> Tại phần Hóa đơn bị thay thế” -> Click icon

- Xem chi tiết hóa đơn thay thế -> Tại phần Hóa đơn thay thế” -> click icon 

- Để “In hóa đơn” -> Click nút

0918 501 776