Cách xử lý hóa đơn điện tử lập sai - Trường hợp CÓ mã xác thực cơ quan thuế

Cách xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử theo quy định như: Xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ, mã số thuế, xuất sai ngày, sai đơn giá, thành tiền, sai tiền thuế, sai số tiền bằng chữ…

Cách xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử - Trường hợp KHÔNG có mã cơ quan thuế

Quy định về việc xử lý hóa đơn điện tử không có mã viết sai như: Hóa đơn điện tử viết sai tên, địa chỉ, sai mã số thuế, số tiền, sai thuế suất, hàng hóa không đúng quy cách, số lượng, chất lượng.

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Quy định về việc Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Điều kiện, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Cách để có bộ hồ sơ chuẩn cho thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của eHoaDon Online thì việc thông báo phát hành sẽ vô cùng dễ dàng, bởi mọi thứ cũng như bộ hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn đã sẵn sàng chọ bạn. Việc bạn …

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng; Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định mới nhất; Trường hợp Cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử

Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã, không có mã

Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử: Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế, trường hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

Hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung thuộc các trường hợp nào?

Những trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung đang được hướng dẫn tại Khoản 3 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Các loại hóa đơn điện tử - Bản hiển thị hóa đơn điện tử

Có mấy loại hóa đơn điện tử? Bản thể hiện của hóa đơn điện tử là gì? Quy định về các loại hóa đơn điện tử, bản thể hiện của hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay

Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất

Theo điểm e, khoản 1, điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC thì: Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, …

Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử

Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử đang được hướng dẫn tại khoản 2 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)

Theo khoản 1 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử thì tên hóa đơn là tên của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 5 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP được thể hiện trên mỗi hóa đơn

Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Theo điều 6 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì trên hóa đơn điện tử phải có 10 nội dung sau

0918 501 776