Chi tiết xem thêm: Các loại hóa đơn điện tử

Chi tiết xem thêm:
► Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã.
► Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã.

0918 501 776