Chuyển đổi hóa đơn dành cho trường hợp muốn chuyển đổi hóa đơn để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lưu thông trên đường, hoặc chuyển đổi để lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo thuế. Bạn thực hiện điều này vô cùng dễ dàng với eHoaDon Online.

- Tại menu chức năng “Chuyển đổi” -> Click chọn “Chuyển đổi hóa đơn”, eHoaDon Online sẽ chuyển sang màn hình “Chuyển đổi hóa đơn”.

Màn hình cung cấp các chức năng:

Chức năng Tìm kiếm

- Tìm kiếm theo “Mẫu số”

- Theo “Ký hiệu”

- Theo “Trạng thái”

- Theo “Số hóa đơn”

- Theo “Từ ngày HD – Đến ngày HD”

- Theo “Tên KH, Mã KH”

Chức năng “Chuyển đổi chứng minh nguồn gốc”:

- Tại màn hình “Danh sách hóa đơn“ -> tích chọn vào hóa đơn muốn chuyển đổi chứng minh nguồn gốc:

 -> Click nút để thực hiện -> Chuyển sang màn hình chi tiết -> Click tiếp nút , hệ thống thực hiện việc chuyển đổi.

Chuyển sang màn hình thực hiện In hóa đơn. Tại đây thông tin hóa đơn được giữ nguyên, hiển thị thêm dòng text “Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”.

Sau khi chuyển đổi thành công -> cột chi tiết của hóa đơn đã chuyển đổi đó sẽ đổi biểu tượng từ ổ khóa  thành biểu tượng cho phép "xem chi tiết"; bạn click vào biểu tượng   để xem chi tiết.

Lưu ý:

- Mỗi hóa đơn chỉ được chuyển đổi chứng minh nguồn gốc xuất xứ 1 lần nhưng vẫn thực hiện “Chuyển đổi lưu trữ” được.

Chức năng Chuyển đổi lưu trữ:

- Tại màn hình “Danh sách hóa đơn“ -> tích chọn vào hóa đơn muốn chuyển đổi lưu trữ:

 -> Click nút để thực hiện -> chuyển sang màn hình chi tiết để thực hiện In hóa đơn.

Tại đây thông tin hóa đơn được giữ nguyên, hiển thị thêm dòng text “Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử để lưu trữ”

Lưu ý:

- Hóa đơn có thể chuyển đổi lưu trữ được nhiều lần

- Trường hợp > 10 bản ghi -> cung cấp chức năng phân trang

 

0918 501 776