Địa chỉ 296A ấp 1, Nguyễn Bình -
xã Phú Xuân - Huyện Nhà Bè
Đội HC -NS- QT-TV-AC (028) 3777 0480
(028) 3782 7722
Đội Nghiệp vụ Dự toán - 
Tuyên truyền Hỗ trợ
(028) 3782 7921
Đội KK-KTT&TH (028) 3782 7806
Đội trước bạ & thu khác; TNCN (028) 3782 7804
Đội QLN- CCN (028) 3782 8110
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3782 7805
Đội kiểm tra thuế (028) 3782 8391
Đội thuế Liên xã (028) 3777 0726
Đội thuế Thị Trấn (028) 3781 0268
Đội thuế xã Phú Xuân (028) 3782 7395
Đội thuế xã Nhơn Đức (028) 3782 1662

Xem thêm: 

Danh sách Các chi cục thuế thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh

0918 501 776