Hỏi:

Khi đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu. Xin hướng dẫn cách khắc phục

eHoaDon Online trả lời:

Nguyên nhân: Khi sử dụng thay đổi mật khẩu có bật bộ gõ tiếng Việt.

Cách khắc phục: 

- Khuyến cáo người sử dụng không bật bộ gõ tiếng Việt khi đổi mật khẩu.
- Doanh nghiệp liên hệ với Cơ Quan Thuế để được bộ phận cấp tài khoản kiểm tra và hỗ trợ.

- Hoặc cắm trực tiếp usb token vào lúc đăng nhập nhấp chọn Lấy lại mật khẩu hệ thống sẽ cho phép thay đổi mật khẩu mới.

 

0918 501 776