Quản lý khách hàng

Việc bạn tạo lập khách hàng trong danh mục khách hàng sẽ giúp bạn quản lý và tiết kiệm rất nhiều thời gian ở các tác vụ có liên quan khác như: Tạo lập hóa đơn, gửi email,...Khi đã có sẵn khách hàng …

Quản lý sản phẩm

Với eHoaDon Online, bạn có thể tạo mới sản phẩm trong danh mục vô cùng dễ dàng và truy xuất chúng vô cùng dễ dàng trên form tạo hóa đơn khi cần.

0918 501 776