Hỏi:

Phải làm sao khi gặp báo lỗi: Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu?

eHoaDon Online trả lời:

eHoaDon Online xin chia sẻ hướng dẫn chi tiết cách khắc phục lỗi "Cảnh báo: Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu"

Ngày 05/01/2015, Tổng cục thuế đã tiến hành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014 và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN theo:

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế

+ Thông tư số 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành NĐ số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế

+ Thông tư số 119/2014/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Nếu người nộp thuế chưa cập nhật phiên bản HTKK 3.3.0 mới nhất, khi nộp tờ khai hệ thống sẽ xuất hiện "Cảnh báo: Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai: 2.0.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.0.7)"

Bài viết tham khảo nên đọc: Báo lỗi phiên bản trên tờ khai XML không đúng: 2.0.0

0918 501 776