Cách lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT
– Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT thì xuất hóa đơn như thế nào?


I. Về hóa đơn:

Căn cứ:

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT);

– Điểm 2.1 Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:


– “2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.
...”
II. Về kê khai thuế đối với Hàng Hóa không chịu thuế GTGT

a) Đầu vào:

– Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013)

– Không phải kê khai trên bảng kê Phụ lục Mua Vào (Theo Thông tư 119) & chỉ tiêu [23],[24],[25] trên tờ khai

– Tại cột chỉ tiêu [23[ trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT có thể thực hiện kê khai hàng hóa dịch vụ hoặc bỏ trống không cần kê khai.

b) Đầu ra:

– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ (chi tiết tại: điểm 2.1 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014)

– Kê khai Doanh thu tại cột Chỉ tiêu [26]. trên Tờ khai thuế GTGT: 01/GTGT (HTKK)

– Các mặt hàng thuộc Đối tượng không chịu thuế GTGT: các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi,dịch vụ tài chính…. Xem chi tiết tại: Điều 4 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013

=> Theo đó:

– Trường hợp Công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kinh doanh các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi lập hóa đơn GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ (gạch chéo từ phải qua trái (/) hoặc đánh dấu x (xxx)).

– “Các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế thì không phải kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014.”

Thông tin tham khảo thêm tại:

1. Công văn số 3033/CT-TTHT ngày 9/4/2015 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

2. Công văn 4943/TCT-CS năm 2014 về thuế giá trị gia tăng liên quan đến sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm do Tổng cục Thuế ban hành

Chúc các bạn thành công và tận hưởng dịch vụ tuyệt vời từ giải pháp hóa đơn điện tử của eHoaDon Online cũng như các dịch vụ từ hệ sinh thái BizStore.

0918 501 776