Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay


Căn cứ thực hiện:
- Điều 7 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP
+ Ban hành ngày 12/09/2018, có hiệu lực từ 01/11/2018
+ Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
- Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC (Ban hành ngày 30/09/2019, có hiệu lực từ 14/11/2019)
+ Ban hành ngày 30/09/2019, có hiệu lực từ 14/11/2019
+ Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện
tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

0918 501 776