Chính sách hỗ trợ từ eHoaDon Online dành cho các doanh nghiệp là thành viên của HUBA triển khai giải pháp hóa đơn điện tử.

Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) trong sử dụng hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ.

0918 501 776