Ngày 24 tháng 02 năm 2020, chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020

Theo khoản 1 điều 1 của nghị định 22/2020/NĐ-CP thì bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài như sau:

- Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12) đối với:

- Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Trong thời gian miễn lệ phí môn bài: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định mới tại điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lên phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

+ Doanh Nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại điều 16 và điều 35 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập

Theo khoản 1 điều 1 của nghị định 22/2020/NĐ-CP

- Ngoài ra:

+ Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điêu kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Trước ngày 25/2/2020 (trước khi Nghị định 22/2020/NĐ-CP hiệu lực) thì Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP gồm có:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử)

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(Nay khoản này được Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi thành: "6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng, đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác nộp nghiệp")

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.  (Nay khoản này được Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi thành: "7.Quỹ tín dụng nhân dân;chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác của doanh nghiệp nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.")

Trên đây các đối tượng được miễn lệ phí môn bài Câu hỏi các bạn sẽ cần quan tâm đó là:

Câu hỏi 1: Với đối tượng được Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12) thì có phải nộp tờ khai lệ phí môn bài hay không? thời hạn nộp tờ khai là ngày nào?

Trả lời: Theo khoản 3 điều 1 của Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì:

Phải khai lệ phí môn bài 1 lần khi mới ra hoạt động sxkd hoặc mới thành lập

Thời hạn nộp tờ khai: trước ngày 30 tháng 1 năm sau năm mới ra hoạt động sxkd hoặc mới thành lập

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ vào tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp

Câu hỏi 2: Với đối tượng được Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12) thì Hạn nộp tiền lệ phí môn bài sau khi kết thúc năm đầu tiên được miễn thuế là khi nào?

Trả lời: Theo khoản 4 điều 1 của Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì: Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm

Ví dụ: Công ty A, được cấp giấy phép thành lập vào ngày 15/03/2020

=> Do năm 2020 là năm đầu thành lập nên công ty A được miễn lệ phí môn bài năm 2020

Công ty A, cần phải thực hiện lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30/01/2021

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2021: chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2021

Tóm lại: Căn cứ vào Nghị định 22/2020/NĐ-CP hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020  quý doanh nghiệp xác định chính sách dành cho doanh nghiệp của mình để thực hiện việc lập và nộp tờ khai và đóng lệ phí môn bài.

Chúc bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online cùng hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

0918 501 776