Trong quá trình thực hiện tư vấn thuế cho doanh nghiệp, Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu nhận thấy một số trường hợp khi doanh nghiệp nhận được các hóa đơn điện tử mua vào, tại chỉ tiêu được ký bởi Công ty có dấu tick nhưng không có chỉ tiêu ngày ký, các tiêu thức bắt buộc khác vẫn đủ theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu băn khoăn các doanh nghiệp nhận được hóa đơn điện tử mua vào có được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ Điều 7, Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định hóa đơn điện tử và lập hóa đơn; Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn; Điều 6, Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử; Điều 6, Điều 7 và Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thì về nguyên tắc, trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo các văn bản trên thì thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Theo đó, đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Khi lập hóa đơn điện tử phải có đầy đủ các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp phát sinh ngày ký hóa đơn điện tử khác với ngày lập hóa đơn điện tử. Trường hợp này doanh nghiệp thực hiện theo căn cứ tại Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Ngoài ra, doanh nghiệp lưu ý cần căn cứ vào ngày lập hóa đơn để hạch toán doanh thu và chi phí cho phù hợp.

0918 501 776