Hỏi: Trên hóa đơn điện tử thì người mua có cần phải ký không?

Đáp: Khi đề cập đến chữ  ký của người mua và người bán trên hóa đơn điện tử, tại điều 3 thông tư 68/2019/TT-BTC quy định như sau:

- Trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức thì chữ ký số của người bán trên hóa đơn là chữ ký số của doanh nghiệp, tổ chức; Trường hợp người bán là cá nhân thì sử dụng ký số của cá nhân hoặc người được ủy quyền.

- Trường hợp người bán là cơ sở kinh doanh và người mua cùng người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì người mua ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

Như vậy, theo qui định trên thì:

- Trên hóa đơn điện tử phải có chữ ký số của người bán, không nhất thiết phải có chữ ký số của người mua (tuy nhiên phải có đầy đủ Tên, Địa Chỉ, Mã Số Thuế người mua (nếu có))

- Nếu người mua đáp ứng điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử và đã có thỏa thuận với bên bán về việc ký thì người mua phải ký điện tử trên hóa đơn điện tử.

 

0918 501 776