Thực hiện thay thế hóa đơn điện tử, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Tại menu ngang chức năng Nghiệp Vụ Hóa Đơn -> Click chọn “Thay thế hóa đơn”

eHoaDon Online chuyển sang màn hình “Tìm kiếm hóa đơn để thay thế”. Sau khi nhập xong dữ liệu trên form.

Click nút chuyển sang màn hình “Lập hóa đơn thay thế”.Thông tin trên hóa đơn được giữ nguyên, hiển thị thêm dòng văn bản “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số: ......., ký hiệu:...., ngày ...... tháng ....... năm .........”

- Sau khi nhập xong dữ liệu cần thay thế -> Click nút  -> Chọn chứng thư số để ký -> Chuyển sang màn hình “Danh sách hóa đơn thay thế“ màn hình hiển thị thông tin hóa đơn bị thay thế và hóa đơn thay thế

 

- Để thực hiện xem chi tiết -> Click icon 

- Để thực hiện nhập “Ghi chú” -> Click icon 

Ví dụ: Xem chi tiết hóa đơn thay thế

 Lưu ý: Không thực hiện thay thế được với những hóa đơn “Bị điều chỉnh” hoặc “Bị hủy”

0918 501 776