Hỏi:

Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty, mã số thuế thì cần phải làm những thủ tục gì với các hóa đơn đang còn dỡ dang.

eHoaDon Online đáp:

Có 2 Trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Thay đổi tên ,địa chỉ nhưng không thay đổi CQ thuế
Trường hợp 2: Thay đổi tên, địa chỉ dẫn đến thay đổi CQ thuế

Trường hợp 1: Nếu thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi CQ thuế:

 
Bước 2: Sau khi làm thủ tục với thuế xong, đăng nhập vào hệ thống eHoaDon Online, nhấn chọn tab Thông tin đơn vị: Chỉnh lại thông tin cần điều chỉnh lại để phát hành.(bạn vui lòng xem hình dưới đây)
 
Hệ thống sẽ mở ra giao diện tương tác, bạn nhấn nút "Chỉnh sửa"
Bước 3: Sau 2 ngày lên trang http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn để tra cứu xem thông báo đã được chấp nhận chưa? Nếu chưa thì liên hệ thuế để làm thủ tục.
 
Bước 4: Sau khi hoàn thành thủ tục với thuế thì mới vào Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm chỉnh trạng thái "Thông báo được chấp nhận" để phát hành được hóa đơn trên phần mềm.​
 
Trường hợp 2: Nếu việc thay đổi tên, địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế :

▶ Nếu muốn sử dụng tiếp hóa đơn còn lại: Thực hiện theo BƯỚC 1 ở Trường hợp 1 và Nộp thêm BC Tình hình sử dụng hóa đơn + Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC, nộp cho cơ quan thuế nơi đơn vị chuyển đi.

Sau đó, Làm tương tự tiếp theo các bước Bước 2, Bước 3,Bước 4 như trường hợp 1 nộp cho cơ quan thuế nơi đơn vị chuyển đến.

▶ Nếu không muốn sử dụng tiếp hóa đơn còn lại: Hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Sau đó, Làm tương tự tiếp theo các bước Bước 2, Bước 3,Bước 4 như trường hợp 1​
 

0918 501 776