Hỏi:

Khi truy cập để nộp thuê thì gặp cảnh báo: Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null

eHoaDon Online trả lời:

Dưới đây là một số nguyên nhân chính thường gặp mà bạn cần rà soát:

- Do người nộp thuế gõ sai Mã Số Thuế, Mã Số Thuế đã gõ chưa được đăng ký kinh doanh, hoặc Mã Số Thuế này chỉ là của các hộ kinh doanh cá thể.

- Hoặc các đơn vị nằm trong vùng chưa được mở cổng đăng ký khai thuế qua mạng của tổng cục thuế hoặc Mã Số Thuế này chưa từng đăng ký kê khai thuế qua mạng.

- Người Nộp Thuế kiểm tra lại Mã Số Thuế có đúng không, nếu đúng rồi thì thử đăng ký kê khai thuê qua mạng trong mục đăng ký.

0918 501 776