Khi xảy ra sai sót về Mẫu hóa đơn hoặc không sử dụng dãy hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế nữa. Bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây trên phần mềm hóa đơn điện tử

- Tại menu chức năng  “Xử lý hóa đơn” -> Click chọn “Hủy dãy hóa đơn”eHoaDon Online Chuyển sang màn hình “Hủy hóa đơn”.

- Tại màn hình “Danh sách hủy hóa đơn“ 

-> Click nút ->chuyển sang màn hình “Hủy hóa đơn”

- Sau khi nhập xong dữ liệu vào các trường dữ liệu quan trọng bắt buộc “Phương pháp hủy , Người lập biểu, Người đại diện theo pháp luật”. 

 

 Lưu ý:

 

- Trường “Thời gian hủy” cho phép thay đổi, chỉnh sửa (đúng định dạng Giờ, Phút)

 

Chuẩn bị cho phần chọn danh sách dãy hóa đơn cần hủy.

Click tiếp nút -> Chuyển sang màn hình chi tiết khai báo “Danh sách dãy hóa đơn cần hủy”

- Sau khi chọn xong dãy hóa đơn cần hủy

Click nút , để lưu lại dãy hóa đơn vừa chọn

- Tại mục “Danh sách hóa đơn hủy” cung cấp chức năng Sửa, Xóa -> để thực hiện click icon

- Sau khi nhập đủ thông tin mong muốn -> Click nút -> quay lại màn hình “QUẢN LÝ DÃY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ” Đồng thời lúc này hệ thống eHoaDon Online giúp bạn tự động có biên bản hủy dãy hóa đơn.

Lưu ý:

- Dảy hóa đơn đã hủy thành công khi tạo mới hóa đơn sẽ không chọn được dãy đã hủy nữa, nhưng vẫn thực hiện Tìm kiếm được những hóa đơn đã phát hành trước đó

- Để thực hiện xem chi tiết biên bản hủy dãy hóa đơn -> Click icon 

0918 501 776