Hỏi: Hóa đơn điện tử khi chuyển đổi sang hóa đơn giấy thế nào thì hợp lệ theo quy định? Có cần chữ ký và đóng dấu không?

Đáp:

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP, tại điều 10 quy định về hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy, quy định cụ thể như sau:

1. Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy

2. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi

3. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại nghị định này.

Cần chú ý rằng: Trước đây quy định hóa đơn điện tử chỉ được chuyển đổi 1 lần và để chứng minh hàng hóa lưu thông trên thị trường. Hóa đơn chuyển đổi phải có chữ ký, dấu của người bán.

Tuy nhiên, hiện tại theo quy định tại điều 29 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, đề cập đến chứng từ giấy (bản sao bằng giấy KHÔNG CẦN ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa) .

 

0918 501 776