Cập nhật THÔNG TIN HỆ THỐNG: 

Thông Tin Đơn Vị & Thông Tin Chữ Ký Số

 

1. Cập nhật THÔNG TIN HỆ THỐNG: Thông Tin Đơn Vị 

Bạn truy cập vào Menu hệ thống -> Thông tin đơn vị. 

Một giao diện hiển thị thông tin đơn vị hiện hành hiện ra. 

Click vào nút “chỉnh sửa”. Một cửa sổ hiện ra cho phép chúng ta cập nhật thông tin đơn vị/công ty.

 

Cập nhật thông tin theo đúng như ý mình muốn. Và nhấn nút “Lưu lại” để hoàn tất thao tác Cập nhật thông tin đơn vị. 

2. Cập nhật THÔNG TIN HỆ THỐNG: Thông Tin Chữ Ký Số 

Bạn truy cập vào Menu hệ thống ->  Chữ ký số. 

Click vào nút “Thêm mới” để cung cấp thông tin chư ký số. 

Lấy thông tin (Serial, ngày bắt đầu, ngày hết hạn, tên nhà cung cấp chữ ký số) từ chương trình Quản lý token của nhà cung cấp chữ ký số của bạn để điền vào. Và nhấn nút “Lưu Lại”. 

(Để biết cách lấy thông tin từ chương trình quản lý chữ ký số, bạn nên đọc bài viết hướng dẫn: Cách lấy Thông tin chữ ký số từ trang eHoaDon Online)

 

0918 501 776