Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 và những lưu ý cần nắm.

Một điều cần lưu ý là theo thông tư 68 hướng dẫn cho nghị định 119 thì: Hầu hết các Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể phải sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

Chỉ những doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực sau đây, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì mới được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, cụ thể như sau:

Theo Điều 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 quy định rõ: các doanh nghiệp, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo qui định, truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Nội dung thông tin đăng ký theo mẫu số 01 Phụ lục ban hàng kèm theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

Mẫu số 01 Phụ lục ban hàng kèm theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

Một ví dụ minh họa việc Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

 

Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

Như vậy có thể thấy, các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC đã được rút gọn rất nhiều so với các quy định cũ. Đồng thời thời gian mà cơ quan thuế có phúc đáp lại cũng được rút ngắn từ 2 ngày xuống chỉ còn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này giúp các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, chính xác.

Cần thêm bất kỳ hỗ trợ hay hướng dẫn nào, quý khách hàng có thể gửi câu hỏi tại mục liên hệ của eHoaDon Online https://ehoadon.online/ContactUs hoặc trực tiếp tại fanpage https://www.facebook.com/eHoaDonOnline

0918 501 776