Nhà đầu tư nước ngoài là người cư trú không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 19/2014/TT-NHNN nên không phải là đối tượng phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Theo Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì: “Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Người không cư trú là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam dưới các hình thức đầu tư trực tiếp theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư”.

Bà Ngọc Mai (TPHCM) hỏi, căn cứ nội dung trên, nhà đầu tư nước ngoài là người cư trú thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì có phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp không? Làm cách nào quản lý phần vốn góp của nhà đầu tư này? Tại sao Thông tư 19/2014/TT-NHNN chỉ quy định đối tượng là cá nhân không cư trú, không quy định đối với cá nhân là người nước ngoài cư trú?

Bà Mai cũng muốn biết, tại sao khái niệm nhà đầu tư nước ngoài của Luật Đầu tư 2014 và Thông tư 19/2014/TT-NHNN không có sự thống nhất?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Khoản 1, Khoản 5, Điều 3 và Khoản 1, Điều 6 Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam quy định:

“Nhà đầu tư nước ngoài” bao gồm: Người không cư trú là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam dưới các hình thức đầu tư trực tiếp theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư.

“Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này.

Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 1 ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này.

Căn cứ quy định trên, nhà đầu tư nước ngoài là người cư trú không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 19/2014/TT-NHNN nên không phải là đối tượng phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ghi nhận về vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là người cư trú, đối tượng này thực hiện góp vốn đầu tư thông qua tài khoản của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định tại Thông tư 19/2014/TT-NHNN.

Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ pháp lý để ban hành Thông tư 19/2014/TT-NHNN là Pháp lệnh Ngoại hối (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ.

Trong khi đó, Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2014, sau thời điểm Thông tư 19/2014/TT-NHNN được ban hành và Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2015. Do đó, khái niệm nhà đầu tư nước ngoài  tại Luật Đầu tư 2014 và Thông tư 19/2014/TT-NHNN có sự khác nhau.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành rà soát, tổng hợp các vướng mắc bất cập trong hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 19/2014/TT-NHNN.

 
Theo Chinhphu.vn

0918 501 776