Nội dung này được Tổng cục Thuế đề cập tại Công văn số 2578/TCT-CS ngày 23/6/2020.

Theo đó, từ ngày 01/11/2018 - 31/10/2020, trong khi cơ quan Thuế chưa thông báo công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và văn bản sửa đổi; Thông tư số 39/2014/TT-BTC; Thông tư 32 năm 2011.

Tổng cục Thuế trả lời về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử 

Từ ngày 01/11/2020, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo Nghị định số 119 năm 2018 và Thông tư 68/2019.

Đồng nghĩa, từ 01/11/2020, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, Bộ Tài chính hiện đang dự thảo trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 119 năm 2018 quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019.

Do đó, khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế thì việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ thực hiện theo quy định của Nghị định mới đó.

0918 501 776