Những trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung đang được hướng dẫn tại Khoản 3 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung của hóa đơn điện tửcác trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung theo quy định nêu trên tại Khoản 3 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC như
sau:

0918 501 776